สำรวจ

หัวข้อเรื่อง ระดับคะแนน
1 2 3 4 5
1.ข้อมูลสินค้าที่สั่งซื้อ          
1.1 การออกแบบและความพึงพอใจในตัวสินค้า
1.2 ประสิทธิภาพของตัวสินค้าในการใช้งาน
1.3 คุณภาพของตัวสินค้า
2.ข้อมูลสินค้าที่เช่า          
2.1 สินค้าที่เช่าตรงตามความต้องการ
2.2 ความพึงพอใจในตัวสินค้า
2.3 คุณภาพของตัวสินค้า
3. พนักงาน          
3.1 มารยาทของพนักงานผู้รับเรื่อง
3.2 ความรวดเร็วในการดำเนินการให้ข้อมูล/แก้ไขปัญหา
3.3 ความสามารถด้านเทคนิคเฉพาะด้านของพนักงาน
3.4 ความเป็นกันเองของพนักงาน
4. การบริการ          
4.1 การลงบันทึกข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 พนักงานสามารถไปถึงหน่วยงานโดยทันที
4.3 ความสามารถ/ความรอบรู้ของพนักงานผู้ให้บริการ
4.4 พนักงานสามารถจัดการข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 การแก้ไขข้อร้องเรียนได้ในกำหนดเวลาที่ต้องการ
4.6 การบริการหลังการขาย
4.7 สรุปโดยรวมสำหรับการบริการและการดูแลลูกค้า
5. การจัดส่งสินค้า          
5.1 การจัดส่งสินค้าได้ตรงเวลา
5.2 การจัดส่งสินค้าตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า
5.3 รายงาน/แจ้งลูกค้าถึงความล่าช้าในการจัดส่ง
5.4 ข้อสรุปโดยรวมสำหรับการบริการจัดส่งสินค้าบรรจุภัณฑ์ของสินค้า
6. เอกสารฝ่ายบริหาร          
6.1 ความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ
6.2 จรรยาบรรณของบริษัทฯ
6.3 ความถูกต้องชัดเจนด้านเอกสารและใบแจ้งหนี้
6.4 ใบแจ้งหนี้จัดส่งให้ลูกค้าตรงตามเวลา
6.5 การดูแลเอาใจใส่เกี่ยวกับเอกสารจัดส่ง
6.6 ความถูกต้องชัดเจนของเอกสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง
7. ความคุ้มค่าของสินค้า          
7.1 ราคาเหมาะสมกับราคาท้องตลาด
7.2 ความถูกต้องชัดเจนของสินค้า
7.3 ความคุ้มค่าของสินค้าเทียบกับเงินที่ชำระ
8. สรุป          
8.1 สรุปความพึงพอใจโดยองค์รวมของ บริษัท นำแสงเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
9. ข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบริการ          

ซัพพอร์ต

ติดตามข่าวทางอีเมล

ส่ง

กรณีต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร