ช่วยเหลือ

NSE สามารถให้บริการแก่ลูกค้าทุกวันตลอด 24ชั่วโมง ทีมงานของบริษทั นน้ั มีความรู้มีประสบการณ์ และมีคุณภาพในการ วิเคราะห์สาเหตุตรวจเช็คสภาพ และซ่อมแซมเคร่ืองจักรได้อย่างรวดเร็วและถูกวิธีทางบริษัทนําแสง เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด พร้อม ที่จะอํานวยความสะดวกและความมั่นใจให้แก่ลูกค้าด้วยระบบการบริการที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือความพึงพอใจและ ความมั่นใจในประสิทธิภาพขอเคร่ืองจักรที่ได้จําหน่ายหรือปล่อยเช่านั้น ว่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ลูกค้าท่านใดต้องการแจ้งซ่อมอุปกรณ์รบกวนระบุรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่างได้เลยนะคะ:-

 

Help Desk Form
  • ส่ง

ซัพพอร์ต

ติดตามข่าวทางอีเมล

ส่ง

กรณีต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร