คำนวณ

Calculation

• Power Calculator

• Converting kVA to kW

• Converting kW to kVA

• Converting kW to HP

• Amperes when kVA is known

• kVA Required to run motors

Guide to Standard Uints
Kilo Volt Amperes kVA
KiloWatts (1000 watts = 1 kW) kW
Ampere (Volt-Amperes or Current) I
Volts E
Power Factor PE
Percent Efficiency % EFF
Horse Power HP
Power Requirement Calculator
Phase Volts Required
V
Amperes
I
Power
Factor
= Power
kW

1

3

.8

1.0

Evaluate
Converting kW to kVA
kW = kVA
Evaluate
AConverting kVA to kW
kVA = kW
Evaluate
Converting kW to HP
kW = HP
Evaluate
What size genset is needed to start a 3 phase
electric motor Direct on Line (DOL) start
HP of
Motor
= Generator
kVA Required
Evaluate
Calculating Amperes (when you know kVA)
Phase
1,2,3
Generator
kVA
Volts
Required
= Ampere
I
Evaluate

ซัพพอร์ต

ติดตามข่าวทางอีเมล

ส่ง

กรณีต้องการยกเลิกการรับข่าวสาร